مشتریان   

 •  بانک ملت
 • بانک  کشاورزی تهران
 • بانک انصار
 • بانک صادرات تهران
 • بانک پارسیان
 • بانک صادرات کهگیلویه وبویر احمد
 • بانک صادرات استان مرکزی
 • بانک صادرات چهارمحال بختیاری
 • بانک کشاورزی استان اصفهان
 • بانک تات
 • بانکصادرات سمنان
 • بانک ملت استان خراسان شمالی
 • بانک صادرات استان فارس
 • دانشگاه کاشان
 • دانشگاه علم وصنعت ایران
 • دانشگاه علامه طباطبایی
 • دانشگاه کاشان
 • شرکت فناوری اطلاعات
 • شرکت راه ایند پیام
 • شرکت ارمغان راه طلایی
 • شرکت پخش هجرت
 • شرکت خطوط لوبه و مخابرات نفت
 • شرکت زیرا
 • شرکت بورس اوراق بهادار خراسان
 • شرکت پرتو داده
 • شرکت ماشینهای اداری خوارزمی
 • شرکت صنایع مخابرات صاایران
 • شرکت بورس اوراق بهادار تهران
 • شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
 • شرکت صنایع شیمیایی فارس
 • شرکت خدمات انفورماتیک راهبر
 • شرکت ارتباط دهندگان رایانه
 • شرکت تله کام ایده
 • شرکت پخش پیشگام لیا
 • شرکت شبکه افزار
 • شرکت معدنی املاح ایران
 • شرکت ارتباطات سیار ایران
 • شرکت صنایع الکترونیک شیراز
 • شرکت مهر اذین پیام
 • شرکت کامپیوتری ایران
 • شرکت تلفنسازان یزد
 • پژوهشگاه دانشهای بنیادی
 • سازمان میادین میوه وتره بار
 • سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
 • سازمان خبر گزاری جمهوری اسلامی
 • سازمان ملل در امور پناهندگی
 • پرداخت الکترونیک پاسارگاد
 • تجارت الکترونیک پارسیان
 • توزیع نیروی برق استان کردستان
 • توزیع نیروی برق استان مرکزی
 • روزنامه ایران
 • گروه مخابران ستادارتش
 • کانون بازنشستگان سپاه
 • کمیساری پناهندگان سازمان ملل.....