نتایج 1 - 13 از 13

CISCO IP-PHONE

7931G

CP-7931G

Cisco UC phone 7931G

جزییات محصول

7965G

CP-7965G

Cisco UC Phone 7965, Gig Ethernet, Color

جزییات محصول

7945

CP-7945G

Cisco UC Phone 7945, Gig Ethernet, Color

جزییات محصول

7961G

CP-7961G

Cisco UC Phone 7961

جزییات محصول

7960G

CP-7960G

Cisco IP Phone 7960G, Global, Spare

جزییات محصول

7941G

CP-7941G

Cisco UC Phone 7941

جزییات محصول

7936

CP-7936

Microphone Kit, for 7936

جزییات محصول

7911

CP-7911G

Cisco IP Phone 7911G

جزییات محصول

7975G

CP-7975G

Cisco UC Phone 7975, Gig Ethernet, Color

جزییات محصول

9971

CP-9971

Cisco UC Phone 9971, Charcoal, Slm...

جزییات محصول

51MM

CP-9951

Cisco Unified IP Phone 9951, Char, Std...

جزییات محصول

7921G

CP-7921G

Cisco 7921G ETSI; Battery/Power Supply...

جزییات محصول